Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.studioszminka.pl
1.Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną
w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem studioszminka.pl
prowadzonego przez Agnieszkę Kaczmarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Studio Szminka Agnieszka Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Powstańcza 5/13, 61-542
Poznań posługująca się nr NIP: 7831600640 oraz REGON: 301891434
2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej www.studioszminka.pl
w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta
zamówienia, zakupu Towarów oraz korzystania z Usługi Newsletter.
4. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia.
5. We wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego, możliwy jest kontakt
ze Sprzedawcą za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
Dane teleadresowe:
Agnieszka Kaczmarek
ul. Powstańcza 5/13
61-542 Poznań
e-mail: sszminka@gmail.com
tel. +48 535 926 640
2.Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
 Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która składa zamówienie na Towar;
 Sprzedawca– Agnieszka Kaczmarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio
Szminka Agnieszka Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Powstańcza 5/13, 61-542
Poznań posługująca się nr NIP: 7831600640 oraz REGON: 301891434
 Sklep internetowy (dalej „Sklep”)– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę,
za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie i dokonać zakupu Towarów
oferowanych przez Sprzedawcę;
 Strona– Klient lub Sprzedawca;
 Towar– produkt wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem Sklepu, w szczególności
w postaci szkoleń online;
 Usługa– sprzedaż Towarów, Newsletter, dostarczanie informacji na temat Towarów;
 Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3.Warunki techniczne świadczenia usług

1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania
z Usługi wymagane jest:
 połączenie z siecią Internet,
 posiadanie przeglądarki internetowej – minimalne wersje: Internet Explorer 9.0, Chrome 25,
Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilna jeżeli zapewnia pełną zgodność z wersjami
wyżej wymienionymi,
 posiadanie adresu e-mail,
 włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies.
2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Usług, zaleca się, aby urządzenie
z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
 system antywirusowy z najnowszą wersją definicją wirusów i uaktualnień,
 skuteczną zaporę bezpieczeństwa,
 zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki
internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
3. Przed zakupem Towaru w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne,
na którym chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Sprzedawca
nie gwarantuje, że zakupiony Towar otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym
posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
4.Usługi
1. Sklep świadczy następujące usługi:
 sprzedaż Towarów,
 Newsletter,
 dostarczanie informacji na temat Towarów.
2. Korzystanie z Usług jest bezpłatne z wyjątkiem ust. 1 pkt 1.
3. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony
przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia
zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta
zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub
Usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich
Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację
o nadawcy, określenie treści przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji
z Usługi nieodpłatnej Newsletter.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się
z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
5.Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet na stronie
www.studioszminka.pl
2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.studioszminka.pl, 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia zgodnie
z informacjami w nim podanymi.
4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość
zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy. Brak otrzymania takiej
wiadomości, oznacza, że zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa zostaje
zawarta w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep.
Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane także potwierdzenie zawarcia umowy.
5. W zamówieniu Klient dokonuje:
 wyboru Towaru,
 wyboru sposobu płatności.
6. Zamówienia są realizowane w momencie otrzymania przez Sprzedawcę z firmy Przelewy24
informacji o dokonaniu płatności.
7. W przypadku ewentualnego braku realizacji zamówienia lub jego znacznego przedłużania się
Klient może skontaktować się ze Sklepem drogą mailową pod adresem:
sszminka@gmail.com.
8. Na żądanie Klienta do każdego zamówienia Sklep dołączy fakturę VAT przesłaną drogą
elektroniczną.
9. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru
na warunkach podanych w jego opisie.
6.Płatności i ceny
1. Płatności dokonywane są na konto Sprzedawcy za pośrednictwem operatora płatności –
serwisu przelewy24, w jeden z poniższych sposobów:
 płatność BLIK,
 płatność ze pomocą przelew online
 Płatności PayPo, P24NOW.

2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich. Podane
ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Cena podana przy każdym
Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Dostarczenie Towaru odbywa się przez internet i jest bezpłatne.
7.Odstąpienie od umowy
Ze względu na charakter sprzedawanych Towarów, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia
od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8.Reklamacje
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Klient ma prawo złożyć reklamację
w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności
w przypadku gdy zakupiony Towar okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Zwrot kosztów w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, będzie dokonany
w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od dnia poinformowania
Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
9.Polityka bezpieczeństwa
Informacje dot. przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych zawarte są w Polityce
prywatności.
10.Ochrona danych osobowych
1. Klient w ramach korzystania z Usługi podaje swoje imię i nazwisko lub firmę, adres
zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP.
2. Klient ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych i ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Klient godzi się na przetwarzanie jego danych
w celu wystawienia mu faktury oraz prawidłowego świadczenia na jego rzecz usług przez cały
okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Osoba nie będąca Klientem nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych.
4. Sprzedawca nie może przetwarzać danych osobowych Klienta po zakończeniu realizacji
zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
5. Po zakończeniu realizacji zamówienia Sprzedawca, na zasadach określonych w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród
danych osobowych, które są:
 niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługę,
 niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów
z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych
przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta,
 niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

 dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla
właściwego wykonywania usług przez Sprzedawcę, w sposób zgodny z przepisami Ustawy
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO).
7. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Ogólnej klauzuli
informacyjnej dotyczącej umowy sprzedaży (załącznik nr 1) oraz w Ogólnej klauzuli
informacyjnej dotyczącej umowy świadczenia Usługi Newsletter (załącznik nr 2).
11.Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe
z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego
niezależnych.
2. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie
www.studioszminka.pl bez zgody firmy Agnieszka Kaczmarek jest zabronione.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym
pod adresem www.studioszminka.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot
prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.